Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

Bài Tập và lời giải

Hình 2 phản ánh điều gì của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh ?
Hình 2 phản ánh điều gì của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 SGK Lịch sử 5
Em hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 ở Nghệ An.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Lịch sử 5
Trong những năm 1930 - 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra điều gì mới ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”