Bài 8.8 trang 30 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu so sánh một quả cân \(1kg\) và một tập giấy \(1kg\) thì

A. tập giấy có khối lượng lớn hơn.

B. quả cân có trọng lượng lớn hơn.

C. quả cân và tập giấy có trọng lượng bằng nhau.

D quả cân và tập giấy có thể tích bằng nhau.

Lời giải

Vì trọng lượng \(P=10m\) nên một quả cân \(1kg\) và một tập giây \(1kg\) thì quả cân và tập giấy có trọng lượng bằng nhau.

Chọn C