Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp
Giải bài 8A: Giang sơn tươi đẹp phần hoạt động cơ bản trang 79, 80, 81 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ diểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp
Giải bài 8A: Giang sơn tươi đẹp phần hoạt động thực hành trang 82, 83, 83 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp
Giải phần 8A: Giang sơn tươi đẹp phần hoạt động ứng dụng trang 84 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”