Bài 8.Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 39 SGK Công Nghệ 6
Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SKG Công Nghệ 6
Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở và cách sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực ở nhà em ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”