Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Bài Tập và lời giải

Hãy kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta.
Một số dân tộc ít người ở nước ta là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 5
Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 5
Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì ?

Xem lời giải