Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Bài Tập và lời giải

Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

Đề bài

Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

- Có hai loại rễ chính:…… và……

- …… có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa

- ……… gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành 1 chùm,

- Quan sát H9.2 ghi tên cây có rễ cọc, rễ chùm:

+ Có rễ cọc:

+ Có rễ chùm:

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6
Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”