Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Bài Tập và lời giải

Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?
Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá? 

Xem lời giải

Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Xem lời giải

Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?
Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi.

Xem lời giải

Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?
Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Đề bài

Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Xem lời giải

Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì ? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

Đề bài

Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”