Bài 9. Lực đàn hồi

Bài Tập và lời giải

Bài 9.1 trang 31 SBT Vật lí 6

Đề bài

Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực của một quả nặng.

B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt.

C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.

D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng.

Xem lời giải

Bài 9.2 trang 31 SBT Vật lí 6
Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính chất đàn hồi hay không đàn hồi? Hãy nêu một thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 9.3 trang 31 SBT Vật lí 6
Hãy đánh dấu X vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi:

Xem lời giải

Bài 9.4 trang 31 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

- Lực đàn hồi     - trọng lượng      

- lực cân bằng    -  biến dạng       

- vật có tính chất đàn hồi

a) Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thấy dây cung làm cho cánh cung bị cong đi. (H.9.1a)

Cánh cung đã bị .................  Cánh cung là một ................  Khi nó bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai................... Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai.

b) Một người đứng yên trên một tấm ván mỏng. Tấm ván bị cong đi (H.9.1b). Nó đã bị ............... Đó là do kết quả tác dụng của ....................... của người. Tấm ván là ...............  Khi bị cong, nó sẽ tác dụng vào người một .................. Lực này và trọng lượng của người là hai.........................

c) Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của....................... của người, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị ..................... Lò xo ở yên xe là ............. Khi bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào người một .............. đẩy lên. Lực này và trọng lượng của người là hai ......................

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 32 SBT Vật lí 6
Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?A. Cục đất sét.                 B. Sợi dây đồng.C. Sợi dây cao su.           D. Quả ổi chín.

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 32 SBT Vật lí 6

Đề bài

Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân \(100g\) thì lò xo có độ dài là \(11 cm\); nếu thay bằng quả cân \(200g\) thì lò xo có độ dài là \(11,5cm\). Hỏi nếu treo quả cân \(500g\) thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. \(12cm\).                           B. \(12,5cm\).     

C. \(13cm\).                           D. \(13,5cm\).

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 32 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu treo quả cân \(1kg\) vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài \(10cm\). Nếu treo quả cân \(0,5kg\) thì lò xo có độ dài \(6cm\). Hỏi nếu treo quả cân \(200g\) thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. \(7,6cm\).                                    B. \(5cm\).           

C. \(3,6cm\).                                    D. \(2,4cm\).

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 32 SBT Vật lí 6

Đề bài

 Dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong các câu dưới đây

- trọng lực

- lực đàn hồi 

- dãn ra

- cân bằng lẫn nhau

a)  Treo một quả nặng vào một lò xo. Lò xo sẽ bị..................

b)  Lực mà lò xo tác dụng vào quả nặng là.............................

c)  Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đổng thời của hai lực là lực đàn hổi và................

d)  Hai lực này..............

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 33 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu treo một quả cân \(100g\) vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

A. chỉ của trọng lực có độ lớn là \(1N\).

B. chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là \(10N\).

C. của trọng lực có độ lớn \(1N\) và lực đàn hồii có độ lớn \(1N\).

D. của trọng lực có độ lớn \(1N\) và lực đàn hồi có độ lớn \(10N\).

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 33 SBT Vật lí 6

Đề bài

Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như vẽ ở hình 9.2. Hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3.

 

Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như vẽ ở hình 9.2. Hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3

A. m1 > m2 > m3.

B. m1  = m2 = m3

C. m1 < m2 < m3

D. m2 > m1 > m3

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 33 SBT Vật lí 6
Tại sao vận động viên môn thể thao nhảy cầu lại phải nhún nhiều lần trên tấm nhún làm bằng chất đàn hồi trước khi nhảy xuống nước?

Xem lời giải