Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

a) Tế bào biểu bì

b) Tế bào hồng cầu

c) Tế bào cơ tim

d) Tế bào xương

Xem lời giải

Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?

Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?

Xem lời giải

Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, tế bào thần kinh tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất?

Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, tế bào thần kinh tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất?

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 10

Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 10

Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 10

Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 10

Nếu các chức năng của không bào

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”