Bài 9.5 trang 32 SBT Vật lí 6

Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?A. Cục đất sét.                 B. Sợi dây đồng.C. Sợi dây cao su.           D. Quả ổi chín.

Lời giải

Biến dạng của sợi dây cao su là biến dạng đàn hồi. Các vật còn lại là không đàn hồi.

Vì khi ta tác dụng vào sợi dây cao su một lực, sợi dây bị biến dạng, khi thôi tác dụng lực vào sợi dây thì sợi dây trở về dạng cũ nên nó có tính đàn hồi.

Chọn C