Bài 9.9 trang 33 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nếu treo một quả cân \(100g\) vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

A. chỉ của trọng lực có độ lớn là \(1N\).

B. chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là \(10N\).

C. của trọng lực có độ lớn \(1N\) và lực đàn hồii có độ lớn \(1N\).

D. của trọng lực có độ lớn \(1N\) và lực đàn hồi có độ lớn \(10N\).

Lời giải

Đổi \(100g=0,1kg\)

Trọng lượng quả cân \(100g\): \(P=10m=10.0,1=1N\)

Nếu treo một quả cân \(100g\) vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn bằng trọng lượng: \(F=P=1N\)

Chọn C