Bài 9A: Con người quý nhất

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 9A: Con người quý nhất
Giải bài 9A: Con người quý nhất phần hoạt động cơ bản trang 91, 92, 93 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 9A: Con người quý nhất
Giải bài 9A: Con người quý nhất phần hoạt động thực hành trang 93, 94, 95 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 9A: Con người quý nhất
Giải bài 9A: Con người quý nhất phần hoạt động ứng dụng trang 95 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”