Bài 9B: Tình người với đất

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 9B: Tình người với đất
Giải bài 9B: Tình người với đất phần hoạt động cơ bản trang 95, 96, 97 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 9B: Tình người với đất
Giải bài 9B: Tình người với đất phần hoạt động thực hành trang 97, 98 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 9B: Tình người với đất
Tìm hiểu về cây cối, nhà cửa ở địa phương em:1) Loại cây nào được mọc nhiều nhất?Chúng được mọc thế nào hoặc được trồng như thế nào?2) Nhà cửa ở địa phương em được xây dựng như thế nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”