Bài 9C: Bức tranh mùa thu

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 9C: Bức tranh mùa thu
Giải bài 9C: Bức tranh mùa thu phần hoạt động thực hành trang 99, 100, 101 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 9C: Bức tranh mùa thu
Giải bài 9C: Bức tranh mùa thu phần hoạt động ứng dụng trang 101 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải