Bài c trang 134 SGK Công nghệ 6

c) Gia đình em có 6 người, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương... Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:- Tiền bán chè:                            10.000.000 đồng- Tiền bán lá cây thuốc lá:              1.000.000 đồng- Tiền bán củi:                                  200.000 đồng- Tiền bán các sản phẩm khác:       1.800.000 đồng Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Lời giải

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm là:

10000000 + 1000000 + 200000 + 1800000 = 13.000.000 (đồng)