Bài tập 1 trang 109 SGK Sinh học 6

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm ?

Lời giải

Có 2 cách xác định hạt nhãn, hạt mít là hạt cây Hai lá mầm. Đó là

- Bóc tách hạt tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát được 2 lá mầm của phôi.

- Gieo cho hạt nảy mầm để có thể quan sát được số lá mầm ở cây mầm.