Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 6

Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau: STT Tên cây  Nơi sống Công dụng đối với người                                        

Lời giải

STT Tên cây  Nơi sống Công dụng đối với người 1 Cây lô hội Cạn Chữa bỏng, đẹp da 2 Cây lưỡi hổ Cạn Cung cấp ôxi, cảnh 3 Cây đinh lăng Cạn Làm vị thuốc 4 Cây súng thủy sinh Nước Làm cảnh 5 Rau đuôi chồn Nước Làm cảnh