Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau: STT Cây có hoa Cây không có hoa 1     2     3     4    

Lời giải

STT Cây có hoa Cây không có hoa 1 Cây đào Cây thông 2 Cây mai Cây rau bợ 3 Cây chuối Cây rêu 4 Cây cam Cây bèo hoa dâu