Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6

Đề bài

Quan sát các loại hoa khác nhau. Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

Lời giải

Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng...), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

Ví dụ: Quan sát ba loại hoa hoa hồng hoa bưởi, hoa ly

Giống nhau:

- Đều là hoa lưỡng tính, đều có nhị, nhụy và tràng hoa

Khác nhau:

- Hoa hồng và bưởi đều có đài, hoa li không có đài hoa

- Số lượng cánh của hoa hồn nhiều hơn số lượng cánh của hoa li và bưởi

- Chỉ nhị của hoa li dài hơn chỉ nhị của hoa hồng và hoa bưởi

- Đế hoa bưởi  và hoa hồng phình to hơn đế hoa ly