Bài thực hành:Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Đề bài

Hãy sử dụng địa bàn và thước đo thông thường để tập vẽ sơ đồ lớp học của em.

Lời giải

Hướng dẫn

Các dụng cụ cần thiết để làm bài thực hành:

- Địa bàn.

- Thước đo.

- Giấy, bút chì, tẩy.

Tổ chức lớp:

- Chia lớp ra bốn tổ.

- Tổ trưởng phân công việc cho các tổ viên và chịu trách nhiệm về việc hoàn thành sơ đồ lớp học.

Các bước tiến hành:

- Toàn lớp học cách sử dụng địa bàn để xác định hướng của lớp học (Tìm hiểu đặc điểm của địa bàn, đặc tính của kim nam châm, học cách sử dụng địa bàn để tìm phương hướng, xác định phương hướng của lớp học).

- Tính tỉ lệ và vẽ sơ đồ lớp học trên giấy.