Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Lời giải

Ta làm như sau: Đổ hỗn hợp chứa chất rắn không bị hoà tan trong nước qua phễu lọc.