Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

- Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì- Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Lời giải

- Bạn Minh làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước

- Dự đoán sau vài ngày cây được tưới nước sẽ sinh trưởng và phát triển bình thường còn cây không được tưới nước sẽ chậm phát triển có thể héo dần và sẽ chết.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”