Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết.

Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết.- Hãy nối tiếp bảng trên với một số cây và con vật khác- Ta có thể rút ra nhận xét gì về sự đa dạng của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Lời giải

Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, chúng có kích thước khác nhau, sống ở môi trường khác nhau, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.