Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.

Đề bài

Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.

Lời giải

Các lợi ích của sông là:

- Phát triển giao thông đường sông.

- Phát triển thủy điện.

- Cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất và đời sống.

- Cung cấp nguồn lợi thuỷ sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.

- Bồi tụ phù sa cho các đồng bằng.

- Tạo cảnh quan cho du lịch sinh thái.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”