BIÊN BẢN

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3
Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của nhà Chuột nhân dịp có đám cưới. Sự việc như sau:

Xem lời giải

Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 2
Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột"

Xem lời giải

Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 1
Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột" (hoặc một tranh phê bình trên báo chí) em hãy làm một biên bản vụ đó

Xem lời giải

Ghi lại biên bản cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội.


Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”