C. Hoạt động ứng dụng - Bài 17B: Những bài ca lao động

Giải bài 17B: Những bài ca lao động phần hoạt động ứng dụng trang 187 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Hỏi người thân để biết thêm các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ về lao động sản xuất.

1/ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

2/ Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền

3/ Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống

 

4/ Lúa khô nước cạn ai ơi, Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu. 5/ Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều.

6/ Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa

Câu 2

Đọc cho người thân nghe mẫu đơn xin học em vừa hoàn thành ở lớp.