C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21A: Trí dũng song toàn

Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động ứng dụng trang 32 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Kể lại cho người thân nghe câu chuyện Trí dũng song toàn. Trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện

Em xem lại nội dung câu chuyện rồi kể lại.

Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.