C. Hoạt động ứng dụng - Bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm

Giải bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm phần hoạt động ứng dụng trang 136 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Hỏi người thân về những người phụ nữ anh hùng trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm ở nước ta.

Gợi ý:

Một số người phụ nữ anh hùng trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm ở nước ta đó là: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh, Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định,…