C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6A: Tự do và công lí

Đề bài

Hỏi người thân để biết mỗi thành ngữ dưới đây muốn nói điều gì:

a) Bốn biển một nhà

b) Kề vai sát cánh

c) Chung lưng đấu cật

Lời giải

a) Bốn biển một nhà: người ở khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình; thống nhất về một mối.

b) Kề vai sát cánh: sự đồng tâm hợp lực, cùng chia sẻ gian nan giữa những người cùng chung sức gánh vác một công việc quan trọng.

c) Chung lưng đấu sức: tương tự kề vai sát cánh.