Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải

- Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở miền Nam Âu, trên các bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a vào khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN.