Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

Lời giải

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại bao gồm:

- Ở phương Đông: quý tộc, nông dân công xã và nô lệ.

- Ở phương Tây: chủ nô và nô lệ.