Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?

Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?

Lời giải

Dựa vào tính chất nước, trên thế giới có hai loại hồ: là hồ nước ngọt và hồ nước mặn.