Câu 1 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?

Lời giải

Nếu máy tính không có hệ điều hành thì nó không thể hoạt động được bời vì hệ điổi hành là một chương trình đặc biệt là cầu nối giữa thiết bị với người dùng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.