Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, những cảu nào đúng?(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Lời giải

Những câu đúng là:

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;