Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?

Lời giải

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, còn có những dạng thông tin khác như:

-       Thông tin truyền miệng

-       Thông tin thẩm mỹ

-       Thông tin khoa học

-       Thông tin dấu tích

-       Thông tin hành động

-       …