Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?(A) 1;(B) 10;(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải

Câu trả lời đúng là:

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.