Câu 2 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

Lời giải

Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình. Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc. Khi nhìn vào thanh công việc chúng ta sẽ biết được chúng ta đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows.

Trên thanh công việc chúng ta thấy các biểu tượng : My Computer, MyDocument thì có nghĩa chúng ta đang mở các cửa sổ My Computer, MyDocument.