Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào?"Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính."

Lời giải

Máy tính (Word) phân biệt các từ sau đây: “Ngày”, “nay”, “khi soạn”, ‘’thảo’’, “văn’’, “bản, chúng”, “ta’’ , “thường”, “sử”, “dụng”, “máy tính”

Lí do: Word xem dãy kí tự đứng giữa hai dấu cách là một từ.