Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Lời giải

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân