Câu 2 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang vãn bản đơn giản.

Lời giải

Để trình bày trang văn bản, chọn lệnh: File/ Page Setup/ Margins.

- Chọn hướng trang:

+ Portrait: Trang đứng

+ Landscape: Trang ngang

+ Left: Lề trái

+ Right: Lề phải

+ Top: Lề trên

+ Bottom: Lề dưới

Nháy OK để chấp nhận.