Câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Lời giải

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word đó là :

-   Thanh tiêu đề: chứa tên của tệp văn bản. Tên tệp mới tạo ngầm định là Document1.doc;

-   Thanh bảng chọn;

-   Thanh công cụ chuẩn;

-   Thanh công cụ định dạng;

-   Thước: thước ngang và thước dọc;

-   Vùng soạn thảo: vùng để nhập văn bản;

-   Thanh cuộn: cuộn ngang và cuộn dọc;

-   Thanh công cụ vẽ;

-   Thanh trạng thái.