Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit ?

Lời giải

Để máy tính có thể xử lý , thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.