Câu 4 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.(C) Chỉ ô đó thay đổi độ rộng.Hãy chọn câu đúng.

Lời giải

Câu trả lời đúng: 

(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.