Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

Lời giải

Các thao tác chính với tệp và thư mục:

- Xem thông tin về các tệp và thư mục

- Tạo mới

- Xóa 

- Đổi tên

- Sao chép

- Di chuyển

Chúng ta cẩn các thao tác này vì cần tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học để dễ tìm thông tin.