Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:*.......gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là.....*.....Thanh công cụ gồm các*.....Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới

Lời giải

* Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.

* Thanh công cụ gồm các nút lệnh.

* Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới một lệnh tương ứng thay vì thực hiện lệnh này trong bảng chọn.