Câu 4 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Điền vào bảng sau tác dụng của các nút lệnh tương ứng Nút lệnh Tên Sử dụng để New   Open   Save   Cut   Copy   Paste   Undo    

Lời giải

Nút lệnh Tên Sử dụng để New Mở văn bản mới Open Mở văn bản đã có sẵn Save Lưu văn bản Cut Di chuyển văn bản Copy Sao chép văn bản Paste Dán/chèn văn bản Undo Phục hồi văn bản