Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

Lời giải

Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là C . Open


Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là A . Save


Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là B. New