Câu hỏi, bài tập dành cho học sinh đại trà – trang 38, 39

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 38 SBT địa 6
Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối chiếu với hình 11-3, hãy cho biết:- Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương.- Giải thích vì sao các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”