Câu hỏi, bài tập dành cho học sinh khá, giỏi – trang 41

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 41 SBT địa 6
Quan sát hai hình 11-1 và 11-2, hãy nói rõ những ưu điểm của hình 11-1 so với hình 11-2 trong việc thể hiện tỉ lệ lục địa và đại dương trên Trái Đất.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 41 SBT địa 6
Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các đại dương.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”