Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Lời giải

Chất dẻo không có sẵn trong tự nhiên, nó được làm ra từ than đá và dầu mỏ